Základní údaje


Zemědělské družstvo Opařany bylo zapsáno do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII, vložka 2385, dne 29. dubna 1976.

Předmět činnosti družstva:

 • zemědělská a lesní výroba na půdě, kterou družstvo vlastní nebo v nájmu využívá
 • výroba zemědělských a potravinářských výrobků z vlastní produkce, jejich prodej
 • silniční motorová doprava nákladní
 • zednictví
 • montáž suchých staveb
 • opravy silničních vozidel
 • opravy pracovních strojů
 • montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • hostinská činnost
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
 • výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
 • přípravné práce pro stavby
 • velkoobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • ubytovací služby
 • skladování zboží a manipulace s nákladem
 • poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • poskytování technických služeb
 • poskytování peněžních služeb pro zaměstnance družstva

Orgány družstva

Členská schůze
 • nejvyšší orgán družstva
 • schází se nejméně jedenkrát za rok
 • volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise
 • schvaluje roční účetní závěrku
 • mění stanovy

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná.

Představenstvo
 • statutární orgán družstva
 • jedenáctičlenné se dvěma náhradníky /účinnost s datem nejbližších voleb/
 • řídí činnost družstva
 • plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost
 • schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce
 • schvaluje a mění vnitrodružstevní předpisy
 • volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu družstva
Členové představenstva pro období 2016 – 2021
 1. Brůžek Ladislav, místopředseda
 2. Buchcar Pavel
 3. Ing. Fuková Hana
 4. Hořejší Jaroslav
 5. Hořejší Tomáš
 6. Kodad Jiří
 7. Kouba Miroslav
 8. Krupková Růžena
 9. Ing. Plochová Jana
 10. Bc. Procházka Vlastimil, předseda
 11. Šafránek Miloslav
Kontrolní komise
 • oprávněna kontrolovat veškerou činost družstva a projednává stížnosti členů
 • odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva
 • tříčlenná s jedním náhradníkem /účinnost s datem nejbližších voleb/
 • oprávněna vyžadovat si u představenstva a vedoucích pracovníků družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva
 • schází se podle potřeby, alespoň jednou za tři měsíce
Členové kontrolní komise pro období 2016 – 2021
 1. Bastlová Blanka, místopředseda
 2. Cmuntová Marcela, předseda
 3. Pražma František
Předseda
 • organizuje a řídí jednání představenstva
 • organizuje a řídí i běžnou činnost družstva
 • jmenuje a odvolává všechny vedoucí pracovníky družstva
 • vystupuje jménem družstva navenek
 • jmenuje po dobu své nepřítomnosti svého zástupce
 • přijímá zaměstnance do pracovního poměru, uzavírá dohody o skončení pracovního poměru
 • vydává příkazy předsedy, rozhodnutí o náhradách způsobených škod

Zemědělské družstvo Opařany je v současné době členem těchto svazů a organizací:

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment