Základní údaje


Zemědělské družstvo Opařany bylo zapsáno do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII, vložka 2385, dne 29. dubna 1976.

Předmět podnikání družstva:

  • Zemědělská a lesní výroba se zaměřením
  • a) Rostlinná výroba na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů,             
  • c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,                                     
  • d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin;
  • e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby; 
  • f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu;   
  • g) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu;                               
  • h) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely;
 • Zednictví
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Hostinská činnost
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Opravy silničních vozidel
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Myslivost, lov a odchyt zvířat
 • Výroba elektrické energie a tepla
 • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Orgány družstva

Členská schůze
 • nejvyšší orgán družstva
 • schází se nejméně jedenkrát za rok
 • volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise
 • schvaluje roční účetní závěrku
 • mění stanovy

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná.

Představenstvo
 • statutární orgán družstva
 • jedenáctičlenné se dvěma náhradníky /účinnost s datem nejbližších voleb/
 • řídí činnost družstva
 • plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost
 • schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce
 • schvaluje a mění vnitrodružstevní předpisy
 • volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu družstva
Členové představenstva pro období 2021 – 2026
 1. Andrášová Ilona
 2. Brůžek Ladislav
 3. Buchcar Pavel
 4. Ing. Fuková Hana
 5. Hořejší Jaroslav
 6. Hořejší Tomáš
 7. Kodad Jiří
 8. Krupková Růžena
 9. Mrzena Luboš, místopředseda
 10. Ing. Plochová Jana
 11. Bc. Procházka Vlastimil, předseda
Kontrolní komise
 • oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů
 • odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva
 • tříčlenná s jedním náhradníkem /účinnost s datem nejbližších voleb/
 • oprávněna vyžadovat si u představenstva a vedoucích pracovníků družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva
 • schází se podle potřeby, alespoň jednou za tři měsíce
Členové kontrolní komise pro období 2021 – 2026
 1. Bastlová Blanka, předseda
 2. Heřmánková Alena
 3. Bc. Pražma František, místopředseda
Předseda představenstva družstva
 • organizuje a řídí jednání představenstva
 • organizuje a řídí i běžnou činnost družstva
 • jmenuje a odvolává všechny vedoucí pracovníky družstva
 • vystupuje jménem družstva navenek
 • jmenuje po dobu své nepřítomnosti svého zástupce
 • přijímá zaměstnance do pracovního poměru, uzavírá dohody o skončení pracovního poměru
 • vydává příkazy předsedy, rozhodnutí o náhradách způsobených škod

Zemědělské družstvo Opařany je v současné době členem těchto svazů a organizací:

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment