Historie


Zemědělské družstvo Opařany vzniklo 1. 1. 1976 sloučením čtyř družstev:

  • JZD Opařany
  • JZD „5.květen“ se sídlem v Řepči
  • JZD „9.květen“ se sídlem ve Skrýchově
  • JZD „XII.sjezdu KSČ“ se sídlem ve Stádlci

29.4.1976 bylo zapsáno do Obchodního rejstříku pod názvem: Jednotné zemědělské družstvo „9.květen“ nositel Řádu práce Opařany se sídlem ve Stádlci. Složitý název vyjadřoval jakýsi kompromis vyplývající z názvů slučovaných družstev.

1.1. 1978 převzalo družstvo Společný zemědělský podnik Opařany, který vlastnil výkrmnu jatečného skotu na 1000 kusů.

V roce 1985 začala být postupně rozvíjena přidružená výroba – softwarová činnost systémů Agrosoft a výroba stájových technologií.

28.12.1990 založilo družstvo jako jediný zakladatel družstevní podnik Agrosoft. Tímto krokem oddělilo přidruženou výrobu.

V roce 1991 a v následujícím roce vrátilo družstvo cca 270 ha zemědělské půdy vlastníkům půdy k soukromému hospodaření. V závislosti na vrácenou půdu se průběžně vydával majetek v hodnotě cca 13,5 mil. Kč. Zároveň dochází k výraznému poklesu v počtu pracovních sil.

22.5.1991 změnilo družstvo svůj název a začíná podnikat pod současným názvem Zemědělské družstvo Opařany.

V roce 1992 prochází družstvo transformací. Do transformace se přihlásilo celkem 1022 oprávněných osob. Družstvo v té době hospodaří s majetkem v účetní hodnotě cca 215 mil. Kč.

30.6.1992 předložilo představenstvo družstva jako jediné transformační projekt, který obsahoval způsob
rozdělení majetku a návrh, aby družstvo pokračovalo v nezměněné formě dále.

28.8.1992 byl schválen transformační projekt.

25.9.1992 se konala první členská schůze po transformaci. Družstvo mělo v té době 582 členy
s rozhodujícím podílem majetku na celkovém majetku družstva.

31.10.1992 byl zrušen družstevní podnik Agrosoft prodejem společnosti Agrosoft spol. s r.o..

26.5.1994 odkoupilo družstvo od Zemědělského družstva Petříkovice v likvidaci nemovitosti – areál na farmě Kaliště. Zároveň pronajalo v přilehlých k.ú. cca 300 ha pozemků s cílem využití pro pastevní odchov skotu.

V roce 1995 vykoupilo družstvo majetkové podíly některých oprávněných osob ze Zemědělského družstva Radětice v likvidaci a následně převzalo od likvidátora nemovitosti a zásoby na farmě Dobronice jako vypořádání vykoupených majetkových podílů. Zároveň si družstvo pronajalo pozemky v k.ú. Dobronice a částečně i okolních k.ú. o výměře cca 300 ha.

26.2.2001 pronajalo družstvo cca 1.100 ha pozemků v katastrech obhospodařovaných do té doby Zemědělským družstvem Božejovice, které vstoupilo do likvidace. Nemovitosti byly postupně nakupovány v následném konkurzu.

V současnosti družstvo obhospodařuje 4732 ha zemědělské půdy v 33 katastrálních územích. Má cca 500 členů, 100 zaměstnanců a zabývá se výhradně zemědělskou výrobou.

Historie předsedů družstva:

  • 1976 – 1983 Josef Šindelář
  • 1983 – 1990 Josef Plocha
  • 1990 – 1998 Ing. Václav Rejlek
  • 1999 – 2010 František Švadlena
  • 2010 – Bc. Vlastimil Procházka

 

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment