Historie


Zemědělské družstvo Opařany vzniklo 1. 1. 1976 sloučením čtyř družstev:

  • JZD Opařany
  • JZD „5.květen“ se sídlem v Řepči
  • JZD „9.květen“ se sídlem ve Skrýchově
  • JZD „XII.sjezdu KSČ“ se sídlem ve Stádlci

29.4.1976 bylo zapsáno do Obchodního rejstříku pod názvem: Jednotné zemědělské družstvo „9.květen“ nositel Řádu práce Opařany se sídlem ve Stádlci. Složitý název vyjadřoval jakýsi kompromis vyplývající z názvů slučovaných družstev.

1.1. 1978 převzalo družstvo Společný zemědělský podnik Opařany, který vlastnil výkrmnu jatečného skotu na 1000 kusů.

V roce 1985 začala být postupně rozvíjena přidružená výroba – softwarová činnost systémů Agrosoft a výroba stájových technologií.

28.12.1990 založilo družstvo jako jediný zakladatel družstevní podnik Agrosoft. Tímto krokem oddělilo přidruženou výrobu.

V roce 1991 a v následujícím roce vrátilo družstvo cca 270 ha zemědělské půdy vlastníkům půdy k soukromému hospodaření. V závislosti na vrácenou půdu se průběžně vydával majetek v hodnotě cca 13,5 mil. Kč. Zároveň dochází k výraznému poklesu v počtu pracovních sil.

22.5.1991 změnilo družstvo svůj název a začíná podnikat pod současným názvem Zemědělské družstvo Opařany.

V roce 1992 prochází družstvo transformací. Do transformace se přihlásilo celkem 1022 oprávněných osob. Družstvo v té době hospodaří s majetkem v účetní hodnotě cca 215 mil. Kč.

30.6.1992 předložilo představenstvo družstva jako jediné transformační projekt, který obsahoval způsob
rozdělení majetku a návrh, aby družstvo pokračovalo v nezměněné formě dále.

28.8.1992 byl schválen transformační projekt.

25.9.1992 se konala první členská schůze po transformaci. Družstvo mělo v té době 582 členy
s rozhodujícím podílem majetku na celkovém majetku družstva.

31.10.1992 byl zrušen družstevní podnik Agrosoft prodejem společnosti Agrosoft spol. s r.o..

26.5.1994 odkoupilo družstvo od Zemědělského družstva Petříkovice v likvidaci nemovitosti – areál na farmě Kaliště. Zároveň pronajalo v přilehlých k.ú. cca 300 ha pozemků s cílem využití pro pastevní odchov skotu.

V roce 1995 vykoupilo družstvo majetkové podíly některých oprávněných osob ze Zemědělského družstva Radětice v likvidaci a následně převzalo od likvidátora nemovitosti a zásoby na farmě Dobronice jako vypořádání vykoupených majetkových podílů. Zároveň si družstvo pronajalo pozemky v k.ú. Dobronice a částečně i okolních k.ú. o výměře cca 300 ha.

26.2.2001 pronajalo družstvo cca 1.100 ha pozemků v katastrech obhospodařovaných do té doby Zemědělským družstvem Božejovice, které vstoupilo do likvidace. Nemovitosti byly postupně nakupovány v následném konkurzu.

V současnosti družstvo obhospodařuje 4732 ha zemědělské půdy v 33 katastrálních územích. Má cca 500 členů, 100 zaměstnanců a zabývá se výhradně zemědělskou výrobou.

Historie předsedů družstva:

  • 1976 – 1983 Josef Šindelář
  • 1983 – 1990 Josef Plocha
  • 1990 – 1998 Ing. Václav Rejlek
  • 1999 – 2010 František Švadlena
  • 2010 – Bc. Vlastimil Procházka

Údaje z roku 1975 před sloučením

  JZD Opařany JZD Řepeč JZD Skrýchov JZD Stádlec Celkem
Výměra zem. půdy v ha 775 677 899 878 3 229
Počet pracovníků 103 129 146 144 522
Průměrná mzda 2.312 2.272 1.915 2.490 2.240
Výměra z.půdy na 1 prac.v ha 7,52 5,25 6,16 6,1 6,19
Výkony na 1 pracovníka v Kč 104.087 93.217 67.027 88.681 86.785
Výkony celkem v Kč 10.721.000 12.025.000 9.786.000 12.770.000 45.302.000
Bilanční zisk v Kč 2.268.000 2.322.000 1.149.000 2.797.000 8.536.000

Údaje z vybraných roků po sloučení

  1976 1986 1989 1995 2005 2010
Výměra zem.půdy v ha 3.421 3.329 3.303 3.647 4.601 4.732
z toho orná půda 2.851 2.823 2.801 2.947 3.507 3.139
louky, pastviny 570 506 502 700 1.094 1.593
Počet pracovníků 479 460 442 237 142 107
Průměrná mzda 2.413 2.737 3.387 8.080 14.765 20.733
Vým.z.půdy na 1 prac.v ha 7,14 7,24 7,47 15,4 32,4 44,22
Výkony na 1 pracov.v Kč 111.048 175.159 270.810 574.578 1.086.099 1.411.093
Výkony celkem v Kč 53.192.000 80.573.000 119.698.000 136.175.000 154.226.000 150.987.000
Bilanční zisk v Kč 4.127.000 5.589.000 14.758.000 216.000 7.841.000 8.206.000
Stav skotu celkem 2.492 3.804 3.848 3.521 2.379 1.734
z toho dojnice 1.150 1.133 1.094 903 575 498
z toho masné krávy 0 0 0 148 252 398
Stav prasat celkem 3.810 4.257 4.250 3.845 9.091 7.823

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment